وبلاگ پرواز به سوی نور (خانم حیدری) tag:http://heidaric60.mihanblog.com 2020-03-27T08:52:42+01:00 mihanblog.com خلاصه سی دی شهر وجودی 2017-06-05T14:05:49+01:00 2017-06-05T14:05:49+01:00 tag:http://heidaric60.mihanblog.com/post/479 معصومه احمدی از سی دی شهر وجودی آموختم: از سی دی شهر وجودی آموختم:
]]>
آخرین گل رهایی 2017-05-06T04:32:44+01:00 2017-05-06T04:32:44+01:00 tag:http://heidaric60.mihanblog.com/post/478 مریم نظری تا باد چنین بادا!!!بانو...آخرین گل رهایی را با عشق به گلدان زندگی ات بسپار ...من می دانم که خاطرات تو پر از عطر این گل هاست و در لابه لای این گل ها اشک و لبخندهای زیادی را به خاطر سپرده ای...وهر  بار با بوییدن این گل ها تو سفر های زیادی را به یاد خواهی آورد بانو...آخرین گل رهاییت را با عشق به گلدان زندگی ات بسپار و بگذار عشق پایان و آغاز خاطرات تو باشد ...عطر این گل گوارای وجودتبا احترام میترا تا باد چنین بادا!!!بانو...
آخرین گل رهایی را با عشق به گلدان زندگی ات بسپار ...
من می دانم که خاطرات تو پر از عطر این گل هاست و در لابه لای این گل ها اشک و لبخندهای زیادی را به خاطر سپرده ای...و
هر  بار با بوییدن این گل ها تو سفر های زیادی را به یاد خواهی آورد 
بانو...
آخرین گل رهاییت را با عشق به گلدان زندگی ات بسپار و بگذار عشق پایان و آغاز خاطرات تو باشد ...
عطر این گل گوارای وجودت
با احترام میترا
]]> خلاصه سی دی سیستم عصبی و هورمونی 2017-05-02T18:59:59+01:00 2017-05-02T18:59:59+01:00 tag:http://heidaric60.mihanblog.com/post/468 معصومه احمدی از سی دی سیستم عصبی و هورمونی آموختم:از سی دی سیستم عصبی و هورمونی آموختم:

]]> پیام تصویری 2017-04-27T05:03:39+01:00 2017-04-27T05:03:39+01:00 tag:http://heidaric60.mihanblog.com/post/467 مریم نظری
]]>
تولد دوباره 2017-04-15T07:56:37+01:00 2017-04-15T07:56:37+01:00 tag:http://heidaric60.mihanblog.com/post/466 مریم نظری امروز من جشن می گیرم؛ شمع ها را روشن می کنم و با سوختن شمع ها من نیز اشک می ریزم و در خیالاتم کامم شیرین می شود. امروز من جشن می گیرم؛ شمع ها را روشن می کنم و با سوختن شمع ها من نیز اشک می ریزم و در خیالاتم کامم شیرین می شود.

]]>
پیام تصویری 2017-04-12T09:18:49+01:00 2017-04-12T09:18:49+01:00 tag:http://heidaric60.mihanblog.com/post/465 مریم نظری
]]>
سی دی علم دو 2017-04-06T03:30:46+01:00 2017-04-06T03:30:46+01:00 tag:http://heidaric60.mihanblog.com/post/463 مریم نظری علم وقتی بوجود می آید؛ اقتصاد پیشرفت می کند.بیماریها درمان می شوند، امنیت زیاد می شود و عدالتی برقرار می شود  علم وقتی بوجود می آید؛ اقتصاد پیشرفت می کند.بیماریها درمان می شوند، امنیت زیاد می شود و عدالتی برقرار می شود 
]]>
محبت خالص؛ گفتگو با خانم نوشین(مرزبان) 2017-03-31T03:24:43+01:00 2017-03-31T03:24:43+01:00 tag:http://heidaric60.mihanblog.com/post/462 مریم نظری پیام ساختن قالب:شما در این مقوله قالبی خواهید بود که با آن خشت از گل نمی سازند، بلکه قالبی خواهید شد که با آن در صنعت، قالب فلزهای  محکمی را پی ریزی می نمایند پس باید به قالب در حال ساخته شدن توجه بسیاری معطوف بدارید که قالب معیوبی نباشد واین در آینده وهدف های شما باقی خواهد ماند. 
پیام ساختن قالب:
شما در این مقوله قالبی خواهید بود که با آن خشت از گل نمی سازند، بلکه قالبی خواهید شد که با آن در صنعت، قالب فلزهای  محکمی را پی ریزی می نمایند پس باید به قالب در حال ساخته شدن توجه بسیاری معطوف بدارید که قالب معیوبی نباشد واین در آینده وهدف های شما باقی خواهد ماند. 


]]>
سی دی علم 1 2017-03-30T08:12:22+01:00 2017-03-30T08:12:22+01:00 tag:http://heidaric60.mihanblog.com/post/460 مریم نظری اگر علم باشد باید محصول داشته باشد و محصولش هم باید محصول خوبی باشد.علم باید قابل انتقال باشد، یعنی باید چرخش داشته باشد. اگر علم باشد باید محصول داشته باشد و محصولش هم باید محصول خوبی باشد.
علم باید قابل انتقال باشد، یعنی باید چرخش داشته باشد.

]]>
دید و بازدید به روایت تصویر 2017-03-26T12:13:22+01:00 2017-03-26T12:13:22+01:00 tag:http://heidaric60.mihanblog.com/post/459 مریم نظری
]]>
تبریک فرا رسیدن سال نو 2017-03-20T20:48:42+01:00 2017-03-20T20:48:42+01:00 tag:http://heidaric60.mihanblog.com/post/458 معصومه احمدی هر روزتان نوروز،نوروزتان پیروز سال نو مبارک

هر روزتان نوروز،نوروزتان پیروز 
سال نو مبارک
]]>
تو کیستی مادر؟ 2017-03-20T20:36:43+01:00 2017-03-20T20:36:43+01:00 tag:http://heidaric60.mihanblog.com/post/457 معصومه احمدی مادر عزیزم مادر عزیزم
]]>
خلاصه سی دی پایان 2017-03-17T17:46:27+01:00 2017-03-17T17:46:27+01:00 tag:http://heidaric60.mihanblog.com/post/456 معصومه احمدی از سی دی پایان آموختم: از سی دی پایان آموختم:


]]>
پیام تصویری 2017-03-14T11:41:07+01:00 2017-03-14T11:41:07+01:00 tag:http://heidaric60.mihanblog.com/post/455 مریم نظری آخرین سه شنبه سال خورشیدی رابا برافروختن آتش و پریدن ازروی آنبه استقبال نوروز می رویم

آخرین سه شنبه سال خورشیدی را
با برافروختن آتش و پریدن ازروی آن
به استقبال نوروز می رویم]]> خلاصه سی دی قیاس 2017-03-11T19:01:17+01:00 2017-03-11T19:01:17+01:00 tag:http://heidaric60.mihanblog.com/post/450 معصومه احمدی از سی دی قیاس آموختم:  از سی دی قیاس آموختم: 
]]>