وبلاگ پرواز به سوی نور (خانم حیدری) http://heidaric60.mihanblog.com 2020-03-28T00:13:29+01:00 text/html 2017-06-05T14:05:49+01:00 heidaric60.mihanblog.com معصومه احمدی خلاصه سی دی شهر وجودی http://heidaric60.mihanblog.com/post/479 <font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">از سی دی شهر وجودی آموختم:</font><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8296924242/%DB%B1%DB%B1%DB%B1.jpg" alt=""></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div><br></div></div></div> text/html 2017-05-06T04:32:44+01:00 heidaric60.mihanblog.com مریم نظری آخرین گل رهایی http://heidaric60.mihanblog.com/post/478 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#3333ff">تا باد چنین بادا!!!</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8294106042/IMG_20170505_230113_1494009316727_1.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8294106092/IMG_20170505_230304_1494009316815_2.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div><br></div><div><font size="3" color="#3333ff">بانو...</font></div><div><font size="3" color="#3333ff">آخرین گل رهایی را با عشق به گلدان زندگی ات بسپار ...</font></div><div><font size="3" color="#3333ff">من می دانم که خاطرات تو پر از عطر این گل هاست و در لابه لای این گل ها اشک و لبخندهای زیادی را به خاطر سپرده ای...و</font></div><div><font size="3" color="#3333ff">هر &nbsp;بار با بوییدن این گل ها تو سفر های زیادی را به یاد خواهی آورد&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#3333ff">بانو...</font></div><div><font size="3" color="#3333ff">آخرین گل رهاییت را با عشق به گلدان زندگی ات بسپار و بگذار عشق پایان و آغاز خاطرات تو باشد ...</font></div><div><font size="3" color="#3333ff">عطر این گل گوارای وجودت</font></div><div><font size="3" color="#3333ff">با احترام میترا</font></div><div> text/html 2017-05-02T18:59:59+01:00 heidaric60.mihanblog.com معصومه احمدی خلاصه سی دی سیستم عصبی و هورمونی http://heidaric60.mihanblog.com/post/468 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8293818268/2432814421616663241248205155126741897859.jpg" alt=""></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000066"><br></font></div><div><span style="text-align: right;">از سی دی سیستم عصبی و هورمونی آموختم:</span></div></font><div><br></div> text/html 2017-04-27T05:03:39+01:00 heidaric60.mihanblog.com مریم نظری پیام تصویری http://heidaric60.mihanblog.com/post/467 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8293257784/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B4%DB%B2%DB%B7_%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B8_1493269363492_1.JPG" alt=""></div> text/html 2017-04-15T07:56:37+01:00 heidaric60.mihanblog.com مریم نظری تولد دوباره http://heidaric60.mihanblog.com/post/466 <div style="font-size: 12px; line-height: 20px; widows: 1; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><font color="#222222">ا</font><font color="#3333ff">مروز من جشن می گیرم؛ شمع ها را روشن می کنم و با سوختن شمع ها من نیز اشک می ریزم و در خیالاتم کامم شیرین می شود.</font></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; widows: 1; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; widows: 1; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/25789/_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B5%DB%B5%DB%B8_1492185385122_1.JPG" alt="" style="border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151);"></div> text/html 2017-04-12T09:18:49+01:00 heidaric60.mihanblog.com مریم نظری پیام تصویری http://heidaric60.mihanblog.com/post/465 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/25789/IMG_20170412_125837_1491988568536_1.JPG" alt="" style="font-size: 11px;"></div> text/html 2017-04-06T03:30:46+01:00 heidaric60.mihanblog.com مریم نظری سی دی علم دو http://heidaric60.mihanblog.com/post/463 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#3333ff">علم وقتی بوجود می آید؛ اقتصاد پیشرفت می کند.بیماریها درمان می شوند، امنیت زیاد می شود و عدالتی برقرار می شود&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/25789/Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B4-%DB%B0%DB%B5-%DB%B2%DB%B3-%DB%B5%DB%B5-%DB%B4%DB%B4-1_1491420639041_1.JPG" alt=""></div> text/html 2017-03-31T03:24:43+01:00 heidaric60.mihanblog.com مریم نظری محبت خالص؛ گفتگو با خانم نوشین(مرزبان) http://heidaric60.mihanblog.com/post/462 <div style="widows: auto; font-size: 12px; line-height: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#3333ff">پیام ساختن قالب:</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#3333ff">شما در این مقوله قالبی خواهید بود که با آن خشت از گل نمی سازند، بلکه قالبی خواهید شد که با آن در صنعت، قالب فلزهای &nbsp;محکمی را پی ریزی می نمایند پس باید به قالب در حال ساخته شدن توجه بسیاری معطوف بدارید که قالب معیوبی نباشد واین در آینده وهدف های شما باقی خواهد ماند.&nbsp;</font></div></div><div style="widows: auto; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><br></div><div style="widows: auto; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/26731/salehi/IMG_20170330_133058_1490864501443_1.JPG" alt="" style="border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151);"></div><div><br></div> text/html 2017-03-30T08:12:22+01:00 heidaric60.mihanblog.com مریم نظری سی دی علم 1 http://heidaric60.mihanblog.com/post/460 <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#3333ff">اگر علم باشد باید محصول داشته باشد و محصولش هم باید محصول خوبی باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#3333ff">علم باید قابل انتقال باشد، یعنی باید چرخش داشته باشد.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/25789/IMG_20170330_124932_1490861991274_1-1_1490862212083_1.JPG" alt=""></div> text/html 2017-03-26T12:13:22+01:00 heidaric60.mihanblog.com مریم نظری دید و بازدید به روایت تصویر http://heidaric60.mihanblog.com/post/459 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/25789/IMG_20170326_163902_1490530278492_1.JPG" alt="" style="font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/25789/IMG_20170326_163857_1490530278575_2.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/25789/IMG_20170326_163907_1490530278699_4.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/25789/IMG_20170326_163912_1490530278639_3.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/25789/img1490532690305_1490532890525_1%20%281%29.JPG" alt=""></div> text/html 2017-03-20T20:48:42+01:00 heidaric60.mihanblog.com معصومه احمدی تبریک فرا رسیدن سال نو http://heidaric60.mihanblog.com/post/458 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8290057884/download_2_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large;">هر روزتان نوروز،نوروزتان پیروز&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font size="6">سال نو مبارک</font></div> text/html 2017-03-20T20:36:43+01:00 heidaric60.mihanblog.com معصومه احمدی تو کیستی مادر؟ http://heidaric60.mihanblog.com/post/457 <font size="2"> مادر عزیزم</font><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8290059476/images.jpg" alt=""></div> text/html 2017-03-17T17:46:27+01:00 heidaric60.mihanblog.com معصومه احمدی خلاصه سی دی پایان http://heidaric60.mihanblog.com/post/456 <font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> از سی دی پایان آموختم: </font><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8290057676/download_1_.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-03-14T11:41:07+01:00 heidaric60.mihanblog.com مریم نظری پیام تصویری http://heidaric60.mihanblog.com/post/455 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/25789/IMG_20170314_150839_1489491535360_1.JPG" alt="" style="font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;"><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#3333ff">آخرین سه شنبه سال خورشیدی را</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#3333ff">با برافروختن آتش و پریدن ازروی آن</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#3333ff">به استقبال نوروز می رویم text/html 2017-03-11T19:01:17+01:00 heidaric60.mihanblog.com معصومه احمدی خلاصه سی دی قیاس http://heidaric60.mihanblog.com/post/450 <font size="2"> از سی دی قیاس آموختم:&nbsp;</font><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289305684/download.jpg" alt=""></div>